برنامه نویسی دانش آموزان

21% -
app inventor 2
29% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان ابتدایی

آموزش اسکرچ – دانش آموزان ابتدایی

4
350,000 تومان 250,000 تومان
29% -
آموزش برنامه نویسی دانش آموزان

آموزش اسکرچ – دانش آموزان متوسطه

25
350,000 تومان 250,000 تومان