در این ویدیو شما در ابتدا با مفاهیم و اصول لیستهای پیوندی آشنا می‌شوید و توابع مربوط به لیست پیوندی را با هم یاد می‌گیریم:

  • اضافه کردن یک عنصر به لیست پیوندی
  • حذف یک عنصر دلخواه از لیست پیوندی
  • پیمایش لیست پیوندی

همچنین در این ویدیو دو ساختمان داده پشته و صف را در قالب لیست پیوندی پیاده می‌کنیم و همه توابع بررسی شده در جلسه چهارم را در قالب لیست پیوندی پیاده سازی می‌کنیم.